Smartwurk

Onderzoek Friese IJsselmeerkust

In opdracht van de provincie Fryslân en de partners in de regio, gaan we verkennen welke natuurherstelmaatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van de peilverhoging van het IJsselmeerwater te compenseren.

Want een hoger peil brengt een aantal ongewenste veranderingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan strandjes die door vogels gebruikt worden als rustplaats of foerageerplek kunnen onderspoelen of de toenemende kans dat broedende vogels en jonge vogels op de vooroevers onderlopen. Nadat de (natuur)problematiek in beeld is gebracht, bepalen we wat herstelmaatregelen voor de natuur langs de dijk kunnen zijn. Aansluitend gaan we bij belanghebbenden in de regio op zoek naar kansrijke koppelkansen. Andere opgaven langs de Friese IJsselmeerdijk (zoals op het gebied van cultuurhistorie en recreatie) proberen we te combineren met de te nemen natuurprojecten. Zo kunnen projecten die in uitvoering gaan op elkaar worden afgestemd en kan bijvoorbeeld werk-met-werk gemaakt worden. Dit ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma van het Rijk.